Array đa chiều trong C

Array đa chiều là gì?
Trong C, bạn có thể tạo một array của array, hay còn gọi là một array đa chiều. Ví dụ:

float x[3][4]

Ở đây, x là một array 2 chiều, chứa 12 giá trị. Chúng ta có thể hình dung đó là một bảng gồm 3 hàng 4 cột như sau.
array da chieu

Tương tự, bạn có thể tạo array 3 chiều như sau

float y[2][4][3];

Khởi tạo array đa chiều


Khởi tạo Array 2 chiều

// Different ways to initialize two-dimensional array

int c[2][3] = {{1, 3, 0}, {-1, 5, 9}};

int c[][3] = {{1, 3, 0}, {-1, 5, 9}};

int c[2][3] = {1, 3, 0, -1, 5, 9};

Khởi tạo Array 3 chiều

int test[2][3][4] = {
  {{3, 4, 2, 3}, {0, -3, 9, 11}, {23, 12, 23, 2}},
  {{13, 4, 56, 3}, {5, 9, 3, 5}, {3, 1, 4, 9}}};

Ví dụ 1

Chương trình chứa nhiệt độ của 2 thành phố trong một tuần và hiển thị.

// C program to store temperature of two cities of a week and display it.
#include <stdio.h>
const int CITY = 2;
const int WEEK = 7;
int main()
{
 int temperature[CITY][WEEK];

 // Sử dụng vòng lặp để khởi tạo array 2d
 for (int i = 0; i < CITY; ++i)
 {
  for (int j = 0; j < WEEK; ++j)
  {
   printf("City %d, Day %d: ", i + 1, j + 1);
   scanf("%d", &temperature[i][j]);
  }
 }
 printf("\nDisplaying values: \n\n");

 // Sử dụng vòng lặp để hiển thị array 2d
 for (int i = 0; i < CITY; ++i)
 {
  for (int j = 0; j < WEEK; ++j)
  {
   printf("City %d, Day %d = %d\n", i + 1, j + 1, temperature[i][j]);
  }
 }
 return 0;
}

Kết quả

City 1, Day 1: 33
City 1, Day 2: 34
City 1, Day 3: 35
City 1, Day 4: 33
City 1, Day 5: 32
City 1, Day 6: 31
City 1, Day 7: 30
City 2, Day 1: 23
City 2, Day 2: 22
City 2, Day 3: 21
City 2, Day 4: 24
City 2, Day 5: 22
City 2, Day 6: 25
City 2, Day 7: 26

Displaying values: 

City 1, Day 1 = 33
City 1, Day 2 = 34
City 1, Day 3 = 35
City 1, Day 4 = 33
City 1, Day 5 = 32
City 1, Day 6 = 31
City 1, Day 7 = 30
City 2, Day 1 = 23
City 2, Day 2 = 22
City 2, Day 3 = 21
City 2, Day 4 = 24
City 2, Day 5 = 22
City 2, Day 6 = 25
City 2, Day 7 = 26

Ví dụ 2: tổng 2 ma trận

// C program to find the sum of two matrices of order 2*2

#include <stdio.h>
int main()
{
 float a[2][2], b[2][2], result[2][2];

 // Sử dụng vòng lặp for để lấy các giá trị nhập vào
 printf("nhập vào ma trận 1\n");
 for (int i = 0; i < 2; ++i)
  for (int j = 0; j < 2; ++j)
  {
   printf("Enter a%d%d: ", i + 1, j + 1);
   scanf("%f", &a[i][j]);
  }

 // Sử dụng vòng lặp for để lấy các giá trị nhập vào
 printf("nhập vào ma trận 2\n");
 for (int i = 0; i < 2; ++i)
  for (int j = 0; j < 2; ++j)
  {
   printf("Enter b%d%d: ", i + 1, j + 1);
   scanf("%f", &b[i][j]);
  }

 // thực hiện cộng 2 ma trận
 for (int i = 0; i < 2; ++i)
  for (int j = 0; j < 2; ++j)
  {
   result[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
  }

 // Hiển thị tổng
 printf("\nTổng của ma trận:");

 for (int i = 0; i < 2; ++i)
  for (int j = 0; j < 2; ++j)
  {
   printf("%.1f\t", result[i][j]);

   if (j == 1)
    printf("\n");
  }
 return 0;
}

Kết quả:

nhập vào ma trận 1
Enter a11: 2;
Enter a12: 0.5;
Enter a21: -1.1;
Enter a22: 2;
nhập vào ma trận 2
Enter b11: 0.2;
Enter b12: 0;
Enter b21: 0.23;
Enter b22: 23;

Tổng của ma trận:
2.2   0.5
-0.9  25.0
Series Navigation<< Array trong CPointer trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *