Array trong C

Array là gì?

array là một biến có khả năng chứa nhiều giá trị. Ví dụ bạn có thể tạo một array để chứa 100 số nguyên.

int data[100]; 

Cách khai báo Array

dataType arrayName[arraySize];

Ví dụ

float mark[5];

Ở đây chúng ta khởi tạo một array tên là mark có khả năng chứa 5 giá trị kiểu float.

Chú ý rằng chúng ta không thể thay đổi kích cỡ và kiểu giá trị của array.


Truy cập các phần tử trong Array

Giả sử chúng ta đã tạo array mark như trong ví dụ trước. Khi đó, phần tử đầu tiên sẽ là mark[0], phần tử thứ hai là mark[1], vân vân.

array element


Khởi tạo array như thế nào?

Có thể khởi tạo một array trong lúc khai báo. Ví dụ

int mark[5] = {19, 10, 8, 17, 9};

hoặc là

int mark[] = {19, 10, 8, 17, 9};

Các phần tử của mark sẽ tương ứng với các giá trị như sau:
array khai bao


Thay đổi giá trị phần tử trong Array

int mark[5] = {19, 10, 8, 17, 9}

// thay đổi giá trị phần tử thứ 3 thành -1
mark[2] = -1;

// thay đổi giá trị phần tử thứ 5 thành 0
mark[4] = 0;

Xuất và nhập các phần tử trong Array

Cách nhập dữ liệu vào array

// lấy dữ liệu nhập vào và gán vào phần tử thứ 3 
scanf("%d", &mark[2]);

// lấy dữ liệu nhập vào và gán vào phần tử thứ i
scanf("%d", &mark[i-1]);

Cách xuất dữ liệu từ array ra màn hình

// hiển thị phần tử đầu tiên của array
printf("%d", mark[0]);

// hiển thị phần tử thứ 3 của array
printf("%d", mark[2]);

// hiển thị phần tử thứ i của array
printf("%d", mark[i-1]);

Ví dụ 1

Chương trình lấy 5 giá trị được nhập bởi người dùng và chứa chúng trong một array. Hiển thị các phần tử được chưa trong array ra màn hình.

// Program to take 5 values from the user and store them in an array
// Print the elements stored in the array
#include <stdio.h>

int main() {
 int values[5];

 printf("Enter 5 integers: ");

 // taking input and storing it in an array
 for(int i = 0; i < 5; ++i) {
   scanf("%d", &values[i]);
 }

 printf("Displaying integers: ");

 // printing elements of an array
 for(int i = 0; i < 5; ++i) {
   printf("%d\n", values[i]);
 }
 return 0;
}

Kết quả

Enter 5 integers: 1
-3
34
0
3
Displaying integers: 1
-3
34
0
3
Series Navigation<< Lớp lưu trữ (Storage Class) trong C – biến local global staticArray đa chiều trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *