Biến và các kiểu dữ liệu trong C

Các kiểu dữ liệu

C có một vài kiểu dữ liệu cơ bản sau:

 • Integer – là những số nguyên có thể dương hoặc âm, được định nghĩa bởi charintshortlong hoặc long long.
 • Unsigned integers – là những số chỉ có thể dương, được định nghĩa bởi unsigned charunsigned intunsigned shortunsigned long hoặc unsigned long long.
 • Floating point numbers – là những số thực (với dấu phẩy thập phân), được định nghĩa bởi floatdouble.
 • Structures –  cấu trúc, sẽ được giải thích trong bài sau.

Để lựa chọn biến, chúng ta phải dựa trên giới hạn của chúng. Một biến char có giá trị từ -128 đến 127, trong khi một biến long có giá trị từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.

Lưu ý rằng trong C, không có biến Boolean (giá trị True/False). Để sử dụng tương tự biến Boolean chúng ta có thể định nghĩa như sau:

#define BOOL char
#define FALSE 0
#define TRUE 1

Định nghĩa biến

Trong lập trình, một biến là một thùng chứa (vùng lưu trữ) để chứa dữ liệu.

Để chỉ ra vùng lưu trữ, mỗi biến phải được đặt một tên duy nhất (mã định danh). Tên biến chỉ là đại diện biểu tượng của một vị trí bộ nhớ. Ví dụ:

int playerScore = 95;

Ở đây, biến playerScore là một biến kiểu int và được gán giá trị 95 .

Giá trị của biến có thể được thay đổi. Ví dụ:

char ch = 'a';
ch = 'l';

Cách đặt tên biến

 1. Tên biến chỉ có thể có chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới.
 2. Chữ cái đầu tiên của biến phải là chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
 3. Không có quy tắc về độ dài tên biến, tuy nhiên có thế gặp lỗi biên dịch nếu tên biến dài hơn 31 ký tự.

C là một ngôn ngữ máy mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là loại biến không thể thay đổi một khi nó được khai báo. Ví dụ:

int number = 5;   // integer 
number = 5.5;    // lỗi
double number;    // lỗi

Ở đây, loại biến là int . Bạn không thể gán giá trị dấu phẩy động (thập phân) 5.5  cho biến này. Ngoài ra, bạn không thể xác định lại kiểu dữ liệu của biến thành double . Nhân tiện, để lưu trữ các giá trị thập phân trong C, bạn cần khai báo kiểu của nó thànhdouble hoặc float.

Hằng số

Nếu bạn muốn xác định một biến có giá trị không thể thay đổi, bạn có thể sử dụng từ khóa const  để tạo ra một hằng số. Ví dụ:

const double PI = 3.14;

Ở đây, PI  là một hằng số tượng trưng; giá trị của nó không thể thay đổi.

const double PI = 3.14;
PI = 2.9; //Lỗi
Series Navigation<< Cấu trúc chương trình C – Hello WorldInput Output trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *