Break và Continue trong C

C Break

Câu lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp trong C ngay lập tức. Cú pháp:

break;

break thường được dùng bên trong vòng lặp với lệnh điều kiện if..else

break hoạt động như thế nào?

break flowchart


Ví dụ 1

Chương trình tính tổng của 10 số đầu tiên nhập vào, nếu gặp một số âm sẽ dừng chương trình và kết thúc.

// Program to calculate the sum of a maximum of 10 numbers
// If a negative number is entered, the loop terminates

# include <stdio.h>
int main()
{
  int i;
  double number, sum = 0.0;

  for(i=1; i <= 10; ++i)
  {
    printf("Enter a n%d: ",i);
    scanf("%lf",&number);

    // If the user enters a negative number, the loop ends
    if(number < 0.0)
    {
      break;
    }

    sum += number; // sum = sum + number;
  }

  printf("Sum = %.2lf",sum);

  return 0;
}

Kết quả

Enter a n1: 2.4
Enter a n2: 4.5
Enter a n3: 3.4
Enter a n4: -3
Sum = 10.30

Trong ví dụ trên, sum sẽ được tính mỗi khi một số mới được thêm vào. Khi -3 được thêm vào thì vòng lặp kết thúc vì số âm, lúc này tổng sum thu được của 3 số trước đó là 2.4+4.5+3.4=10.30 .


C continue

continue là lệnh cho phép bỏ qua vòng lặp hiện tại và bắt đầu vòng lặp tiếp theo của chu trình. Cú pháp

continue;

continue thường được dùng với lệnh điều kiện if..else

continue hoạt động như thế nào?

continue flowchart


Ví dụ 2

Chương trình tính tổng của tối đa 10 số được nhập vào. Nếu gặp 1 số âm sẽ tự động bỏ qua.

// Program to calculate the sum of a maximum of 10 numbers
// Negative numbers are skipped from the calculation

# include <stdio.h>
int main()
{
  int i;
  double number, sum = 0.0;

  for(i=1; i <= 10; ++i)
  {
    printf("Enter a n%d: ",i);
    scanf("%lf",&number);

    if(number < 0.0)
    {
      continue;
    }

    sum += number; // sum = sum + number;
  }

  printf("Sum = %.2lf",sum);

  return 0;
}

Kết quả

Enter a n1: 1.1
Enter a n2: 2.2
Enter a n3: 5.5
Enter a n4: 4.4
Enter a n5: -3.4
Enter a n6: -45.5
Enter a n7: 34.5
Enter a n8: -4.2
Enter a n9: -1000
Enter a n10: 12
Sum = 59.70
Series Navigation<< Lệnh while và do…while trong CLệnh switch trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *