Cấu trúc chương trình C – Hello World

Hello World!

Chương trình C sử dụng các thư viện để cung cấp khả năng thực thi các chức năng cần thiết. Ví dụ, chức năng cơ bản nhất được gọi là printf, in ra màn hình, được xác định trong tệp tiêu đề stdio.h.

Để thêm khả năng chạy lệnh printf vào chương trình, chúng ta phải chèn thêm dòng sau vào đầu chương trình:

#include <stdio.h>;

Tiếp theo chúng ta viết một đoạn mã để in ra màn hình chữ "Hello World":

#include <stdio.h>;

int main() {
   // in dòng chữ Hello World
   printf("Hello, World! \n");

   // trả về giá trị 0 nếu chạy thành công
   return 0;
}

Hàm main là nơi chương trình sẽ bắt đầu. Từ khóa int chỉ ra rằng hàm chính sẽ trả về một số nguyên. Số sẽ được trả về bởi hàm cho biết chương trình mà chúng ta đã viết có hoạt động chính xác không. Nếu chúng ta muốn nói rằng mã đã được chạy thành công, hàm sẽ trả về số 0. Một số lớn hơn 0 sẽ có nghĩa là chương trình đã viết không thành công.

Lưu ý rằng mọi câu lệnh trong C đều phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

Chúng ta có thể dùng dấu // hoặc /* */ để thêm bình luận cho chương trình.

Series Navigation<< C là gì? Tại sao nên học C?Biến và các kiểu dữ liệu trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *