Hàm trong C

Hàm của C là gì?

Hàm (function) trong C là một khối các câu lệnh được tạo ra để xử lý một nhiệm vụ nhất định.

Giả sử bạn cần tạo ra một chương trình để vẽ một vòng tròn và tô màu nó, bạn sẽ cần 2 hàm sau:
– Một hàm vẽ vòng tròn
– Một hàm tô màu

Chia tách một vấn dề phức tạp thành các đơn vị nhỏ để giải quyết sẽ khiến chương trình của chúng ta dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.


Các loại hàm trong C

Có 2 loại hàm trong C:
– Standard library functions
– User-defined functions


Standard library functions

Standard library functions là các hàm đã được xây dựng sẵn trong chương trình ngôn ngữ C.
Những hàm này được định nghĩa ở đầu trang. Ví dụ:
– Hàm printf() dùng để hiển thị trên màn hình. Hàm này được định nghĩa ở đầu trang trong file stdio.h. Để sử dụng hàm printf() chúng ta cần thêm file stdio.h bằng câu lệnh #include <stdio.h>.
– Hàm sqrt() dùng để tính căn bậc 2 của một số. Hàm này được định nghĩa trong math.h.


User-defined functions

Chúng ta cũng có thể tự tạo những hàm mà chúng ta cần, các hàm này sẽ được gọi là User-defined functions.

#include <stdio.h>
void functionName()
{
  ... .. ...
  ... .. ...
}

int main()
{
  ... .. ...
  ... .. ...

  functionName();

  ... .. ...
  ... .. ...
}

Chương trình C sẽ bắt đầu với hàm main.

Khi gặp câu lệnh functionName(); trong main, điểu khiển sẽ nhảy sang void functionName() Và thực hiện các đoạn code bên trong hàm này.

Điều khiển quay trở lại bên trong main khi đã thực hiện tất cả các câu lệnh trong hàm functionName().

function

Series Navigation<< Lệnh goto trong CHàm trong C – phần 2 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *