Input Output trong C

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm scanf() để lấy input từ người dùng và hàm printf() để hiển thị output.

C Output

Trong lập trình C, printf() là một trong các hàm đầu ra chính. Các chức năng gửi đầu ra định dạng đến màn hình. Ví dụ,


Ví dụ 1: C output

#include <stdio.h>  
int main()
{ 
  // hien thi nhung tu trong dau ngoac kep
  printf(C Programming);
  return 0;
}

Kết quả

C Programming

Ví dụ 2: Interger output

#include <stdio.h>
int main()
{
  int testInteger = 5;
  printf(Number = %d, testInteger);
  return 0;
}

Kết quả:

Number = 5

Chúng ta sử dụng chỉ định định dạng %d để in các kiểu int . Ở đây, %d bên trong các trích dẫn sẽ được thay thế bằng giá trị của testInteger.


Ví dụ 3: float & double output

#include <stdio.h>
int main()
{
  float number1 = 13.5;
  double number2 = 12.4;

  printf(number1 = %f\n, number1);
  printf(number2 = %lf, number2);
  return 0;
}

Kết quả

number1 = 13.500000
number2 = 12.400000

Để in float, chúng tôi sử dụng %f. Tương tự, chúng ta sử dụng %lf để in các giá trị double.


Ví dụ 4: output kí tự

#include <stdio.h>
int main()
{
  char chr = 'a';  
  printf(character = %c., chr); 
  return 0;
}

Kết quả

character = a

Để in char, chúng ta sử dụng %c.


Ví dụ 5: Interger input/output

#include <stdio.h>
int main()
{
  int testInteger;
  printf(Enter an integer: );
  scanf(%d, &testInteger); 
  printf(Number = %d,testInteger);
  return 0;
}

Kết quả

Enter an integer: 4
Number = 4

Ở đây chúng ta sử dụng %d trong hàm scanf để lấy đầu vào int từ người dùng. Khi người dùng nhập một số nguyên, nó sẽ được lưu trữ trong biến testInteger .


Format Specifiers for I/O

Định dạng cho các kiểu dữ liệu:

kiểu format
int %d
char %c
float %f
double %lf
short int %hd
unsigned int %u
long int %li
long long int %lli
unsigned long int %lu
unsigned long long int %llu
signed char %c
unsigned char %c
long double %Lf
Series Navigation<< Biến và các kiểu dữ liệu trong CToán tử trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *