Lệnh For trong C

Lệnh For trong C

Trong lập trình, một vòng lặp sẽ được sử dụng để lặp lại các câu lệnh cho đến khi gặp một điều kiện đặc biệt. C có 3 dạng vòng lặp:

 1. for loop
 2. while loop
 3. do…while loop

Lệnh for

Cú pháp

for (Khởi tạo biến lặp; Mệnh đề kiểm tra; cập nhật giá trị biến lặp)
{
  // các câu lệnh bên trong body của for
}

Vòng For hoạt động như thế nào

 1. Một biến lặp sẽ được khởi tạo
 2. Mệnh đề kiểm tra sẽ được thực hiện. Nếu đúng thì sẽ kích hoạt các câu lệnh trong body của for và cập nhật lại giá trị biến lặp.
 3. Lặp lại 2 cho đến khi mệnh đề kiểm trà là sai và dừng vòng lặp.

lenh for flowchart


Ví dụ : Hiển thị số từ 1 đến 10

// Print numbers from 1 to 10
#include 

int main() {
 int i;

 for (i = 1; i < 11; ++i)
 {
  printf("%d ", i);
 }
 return 0;
}

Kết quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. i được khởi tạo là 1
 2. i < 11 nên lệnh printf được thực hiện, in ra giá trị i=1.
 3. Cập nhật giá trị i bởi ++i, lúc này i=2
 4. Lặp lại vòng lặp này cho đến khi i=11, lúc này mệnh đề kiểm tra sai nên vòng lặp chấm dứt.
Series Navigation<< Lệnh if..else trong CLệnh while và do…while trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *