Struct và Hàm trong C

Sử dụng struct trong hàm

Ví dụ

#include <stdio.h>
struct student {
  char name[50];
  int age;
};

// function prototype
void display(struct student s);

int main() {
  struct student s1;

  printf("Nhập tên: ");

  // đọc string được nhập vào cho đên khi gặp \n
  scanf("%[^\n]%*c", s1.name);

  printf("Nhập tuổi: ");
  scanf("%d", &s1.age);

  display(s1); // sử dụng struct như một argument

  return 0;
}

void display(struct student s) {
  printf("\nHiển thị thông tin\n");
  printf("Tên: %s", s.name);
  printf("\nTuổi: %d", s.age);
}

Kết quả

Nhập tên: Saitama
Nhập tuổi: 27

Hiển thị thông tin
Tên: Saitama
Tuổi: 27 

Hoàn trả struct từ một hàm

Ví dụ

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int age;
};

// function prototype
struct student getInformation();

int main()
{
  struct student s;

  s = getInformation();

  printf("\nHiển thị thông tin\n");
  printf("Tên: %s", s.name);
  printf("\nTuổi: %d", s.age);

  return 0;
}
struct student getInformation() 
{
 struct student s1;

 printf("Nhập tên: ");
 scanf ("%[^\n]%*c", s1.name);

 printf("Nhập tuổi: ");
 scanf("%d", &s1.age);

 return s1;
}  

Sử dụng struct bởi reference

Ví dụ

#include <stdio.h>
typedef struct Complex
{
  float real;
  float imag;
} complex;

void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result); 

int main()
{
  complex c1, c2, result;

  printf("For first number,\n");
  printf("Enter real part: ");
  scanf("%f", &c1.real);
  printf("Enter imaginary part: ");
  scanf("%f", &c1.imag);

  printf("For second number, \n");
  printf("Enter real part: ");
  scanf("%f", &c2.real);
  printf("Enter imaginary part: ");
  scanf("%f", &c2.imag);

  addNumbers(c1, c2, &result); 
  printf("\nresult.real = %.1f\n", result.real);
  printf("result.imag = %.1f", result.imag);

  return 0;
}
void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result) 
{
   result->real = c1.real + c2.real;
   result->imag = c1.imag + c2.imag; 
}

Kết quả

For first number,
Enter real part: 1.1
Enter imaginary part: -2.4
For second number, 
Enter real part: 3.4
Enter imaginary part: -3.2

result.real = 4.5
result.imag = -5.6
Series Navigation<< Pointer & Struct trong C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *